Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy

Č.j.:

Účinnost od: 1.9.2020

Spisový znak:

Skartační znak: S10

 

Obsah:

1.   Práva zákonných zástupců dítěte:

2.   Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

3.   Práva dětí

4.   Povinnosti dětí

5.   Stravování dětí

6.   Úplata za předškolní vzdělávání:

7.   Stížnosti, oznámení a podněty

8.   Provoz mateřské školy

9.   Časový harmonogram režimových činností

10. Omezení provozu mateřské školy

11. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním,    před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

12. Přijímací řízení do mateřské školy:

13. Povinnost předškolního vzdělávání:

14. Individuální vzdělávání

15. Péče o děti od dvou let

16. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

17. Vzdělávání dětí nadaných

18. Vzdělávání cizinců

19. Evidence dítěte (školní matrika)

20. Ukončování předškolního vzdělávání

21. Informace o průběhu vzdělávání 

22. Pravidla pro hodnocení dětí

23. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

24. Podmínky zacházení s majetkem školy

25. Závěrečná ustanovení

 

Ředitelka Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace vydává školní řád v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

 

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

 

1. Práva zákonných zástupců dítěte:

▪ na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání,
▪ podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů
▪ vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu),
▪ k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek nebo ředitelky školy); bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci,
▪ využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí,
▪ vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,
▪ na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízen

 

2. Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

▪ předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost,
▪ hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání,
▪ ihned hlásit změny v údajích vedených ve školní matrice (změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností …),
▪ oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně telefonicky nebo osobně
▪ doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné nejpozději do tří dnů ode dne, kdy jej k tomu ředitelka vyzve, a to písemně, v případě, že neomluvená absence překročí 25 hodin, bude tato skutečnost oznámena příslušnému sociálně právnímu odboru
▪ nahlásit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu,
▪ v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování,
▪ dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (vnitřní řád školní jídelny, školní řád, bezpečnostní předpisy),
▪ zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, teplota…),
▪ bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích,
▪ na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
▪ dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti,
▪ zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem.

Sledovat informace  v  šatnách a dbát na připravenost dítěte ( případné pomůcky ke vzdělávání)

 

3. Práva dětí:

▪ na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona,
▪ na možnost určit si délku spánku, zvolit si z nabízených činností,
▪ na účast ve hře odpovídající jeho věku,
▪ být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí),
▪ na emočně kladné prostředí,
▪ být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

 

4. Povinnosti dětí

▪ dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě,
▪ řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy,
▪ šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky…),
▪ dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat…).
▪ chránit své zdraví a zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány a nenosit do mateřské školy předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí
▪ dodržovat pravidla hygieny

                                                                                 

5. Stravování dětí

▪ Podmínky stravování dětí včetně úplaty za stravné jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní jídelny nebo školní jídelny- výdejny.

 

6. Úplata za předškolní vzdělávání:

▪ je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku,
▪ v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku je zákonný zástupce seznámen s výší úplaty při přijetí dítěte,
▪ vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve vnitřním předpise o úplatě.

 

7. Stížnosti, oznámení a podněty  k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům. (z jednání je proveden a podepsán zápis  za účasti třetí osoby)

 

8. Provoz mateřské školy je stanoven:

od 6.30 – 16.00 hodin

Děti se scházejí od 6:30 do 8:00 hodin. Po předchozí domluvě s učitelkou lze přivést dítě výjimečně v jinou dobu, nejpozději však do 10:00 hodin, kdy děti odcházejí na pobyt venku. Děti, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu, si rodiče vyzvednou ve stanovené době od 12:00 do 12:30 hodin. V odpoledních hodinách si lze dítě z mateřské školy vyzvednout od 14.00 do 16.00 hodin.

 

Mateřská škola je přístupná rodičům pouze při zazvonění a ověření pověřenou osobou (zaměstnanci MŠ). Je proto zakázáno, aby do budovy rodiče (pověřené osoby) vpouštěli někoho bez ověření.

Paní učitelky jsou oprávněny vydat dítě pouze zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Pověřené osobě lze předat dítě pouze na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem. Jméno musí být uvedeno v písemné smlouvě - "Zmocnění" - podepsané oběma rodiči. Zmocnění je platné jeden školní rok.
Pokud dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, zákonný zástupce bude telefonicky kontaktován – pokud se nepodaří navázat kontakt s rodičem, je učitelka povinna kontaktovat Policii ČR a předat dítě na speciální pracoviště.
Opakované pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy bez mimořádných důvodů je považováno za narušování provozu mateřské školy.

 

9. Časový harmonogram režimových činností

06.30 – 08.00                     spontánní hry dle volby dětí

08.00 08.45                     pohybové a relaxační aktivity, svačina

08.45 09.45                     dopolední vzdělávací činnost dle třídních vzdělávacích plánů

09.45 – 11.45                     převlékání, pobyt venku

11.45 – 12.20                     hygiena, oběd

12.20 – 14.00                     hygiena, odpočinek

                                              klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

14.00 – 14.30                     hygiena, svačina

14.30 – 16.00                     odpolední zájmové činnosti

 

Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány prostřednictvím třídních vzdělávacích programů na nástěnce v šatnách dětí a na webových stránkách školy v sekci „ Co děláme“ a v kalendáři.

 

10. Omezení provozu mateřské školy je  v měsících červenci a srpnu, zpravidla na 5 týdnů. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole (nástěnka pro rodiče) a na webových stránkách školy nejméně 2 měsíce předem, dále pak seznámí rodiče s jinými možnostmi péče o děti v době uzavření mateřské školy a s výší úplaty. Ze závažných důvodů (organizační či technické příčiny) a po projednání se zřizovatelem lze v průběhu školního roku omezit nebo přerušit provoz školy. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

11. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí:

Mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

K zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let.

V péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a praktickým lékařem pro děti a dorost,

Z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku,

z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na pobyt venku,

podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes…), je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy.

Děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou.

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet učitelů tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Učitelé jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti.

 

Učitelé jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí ( v případě sponek, gumiček – odložit na předem určené místo – stůl)

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po budově školy, kde si se bez jejich dohledu mohly zranit.

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

 

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se  zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

 

V případě školního úrazu je učitel povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Učitel je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů v ředitelně.

 

První pomoc a ošetření

Ředitel školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte.
V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad učitel konající dohled.
Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy. V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.
Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

Pobyt dětí v přírodě

Využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelé dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.
Případný neznámý prostor učitelé před pobytem dětí zkontrolují a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).

Sportovní činnosti a pohybové aktivity

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují učitelé školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost. Učitelé dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

Pracovní a výtvarné činnosti

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitele mateřské školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).
Podmínky zajištění BOZ v tělocvičně, výtvarné dílně, školním pozemku jsou stanoveny v provozním řádu školy.

Ochrana před rizikovým chováním, diskriminací, násilím

Důležitým prvkem ochrany před projevy rizikového chování je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. Součástí ŠVP je Preventivní program, který upřesňuje prevenci rizikového chování.

V rámci prevence před projevy rizikového chování provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Jedním z nejdůležitějších prvků prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, vedení k prosociálnímu chování mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole.

Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno.

12. Přijímací řízení do mateřské školy:

Termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května, o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy, městského tisku, plakátů, veřejné vývěsky a na budovách mateřských škol.
Ředitelka rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy, přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2 let.
Přednostně jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
Dále jsou děti přijímány podle kritérií, která si ředitelka MŠ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila a zákonné zástupce s nimi předem seznámila.
Podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.
Mateřskou školu navštěvují děti zdravé po stránce fyzické i psychické a bez vnějších známek akutního onemocnění.
Zdravotní stav dítěte konzultuje učitel se zákonnými zástupci po příchodu dítěte do MŠ. 
Zákonný zástupce je povinen hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Do MŠ patří pouze zdraví dítě. Po vyléčení onemocnění má učitel právo požadovat od zákonného zástupce lékařské potvrzení a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu (při pochybnostech učitele o zdraví dítěte- v zájmu zdraví ostatních dětí).

13. Povinnost předškolního vzdělávání:

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8:00 – 12:00 hodin.
Povinnost není dána ve dnech školních prázdnin. Dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Nepřítomnost dítěte MŠ omlouvá zákonný zástupce dítěte formou písemné omluvenky, která je podepsána zákonným zástupcem.
Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte v mateřské škole nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte a to prokazatelným způsobem.
Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti dítěte nasvědčující zanedbávání povinné školní docházky) může mateřská škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře – pediatra.
Oznámení nepřítomnosti je možné provést:
a) telefonicky nebo sms zprávou školnici - následné písemné doložení nepřítomnosti učiteli
b) telefonicky nebo sms zprávou učiteli ve třídě
c) osobně učiteli ve třídě
d) telefonicky ředitelce mateřské školy
Učitel ve třídě eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje učitel ředitelku mateřské školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje.
Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka mateřské školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitelka mateřské školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).

14. Individuální vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání.
Pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. 
Plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku.
Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:
▪ jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
▪ uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
▪ důvody pro individuální vzdělávání, vzor oznámení je k dispozici na webových stránkách školy,
▪ ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV),
Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena třetí pondělí v měsíci listopadu od 8:00 do 12:00 hodin, náhradní termín je stanoven na první pondělí v měsíci prosinci od 8:00 do 12:00 hodin v Mateřské škole Na Zahradách 644, Rožnov p. R.
▪ ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her a pracovních listů.
Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

15.  Péče o děti od dvou let  do tří let

K docházce do mateřské školy se mohou zařadit také děti od dvou let věku, ale pouze v případě, že je dvouleté dítě vedené k samostatnosti a je schopno v souladu s vývojovými zvláštnostmi dodržovat hygienické návyky, v neposlední řadě je nutné, aby přijímané dvouleté dítě bylo emocionálně vyzrálé.

Ředitel školy dohodne se zákonnými zástupci dítěte, které používá pleny, systém přinášení hygienických potřeb pro dítě do mateřské školy (pleny, vlhčené ubrousky, podložky do postýlky, náhradní oblečení) tak, aby byly k dispozici v dostatečném množství. Přinášení těchto hygienických potřeb je povinností rodičů. Mateřská škola vyčlení prostor pro ukládání individuálních hygienických potřeb dětí.
Ředitel školy po dohodě se zákonnými zástupci stanoví způsob a rozsah stravování dítěte, a to tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla v mateřské škole, stravovalo vždy. Ředitel školy domluví se zákonnými zástupci dítěte adaptační režim tak, aby byla provázanost režimu mateřské školy s režimem v rodině (pravidelný denní režim, klid, individuální péče, srozumitelná a jednoduchá pravidla a řád, určující mantinely dětského jednání).

16. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).
Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou mateřské školy.
Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka mateřské školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele MŠ nebo OSPOD.
Ředitelka mateřské školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
Ředitelka mateřské školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.
Ředitelka mateřské školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji.
Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba.
V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.
Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

17. Vzdělávání cizinců

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané ČR mají také občané jiného členského státu EU a jejich rodinní příslušníci.
Cizinci ze třetích států mají přístup k předškolnímu vzdělávání a a školským službám za stejných podmínek jako občané ČR, pokud mají právo pobytu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívající doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. I na tyto občany se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.

 

18. Evidence dítěte (školní matrika)

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte a přihlášku ke stravování.
Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

19. Ukončování předškolního vzdělávání

Ředitelka může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže:

 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než tři měsíce
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady.
 • rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

20. Informace o průběhu vzdělávání 

Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na přístupném místě mateřské školy.
Zákonní zástupci dítěte si mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými  pracovníky a účastí na třídních schůzkách.
Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

21. Pravidla pro hodnocení dětí

 

Děti jsou písemně hodnoceny v hodnotících listech, kde jsou zapisovány pokroky dětí.

Hodnocení - evaluace směrem k dětem jsou prováděna průběžně v rámci každodenních aktivit. Veškerá hodnocení jsou důvěrná a jsou k nahlédnutí zákonným zástupcům ve třídě u paní učitelek.

 

22. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.
Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
Všichni zaměstnanci školy děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni zaměstnanci školy se řídí se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.
Učitelé školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

23. Podmínky zacházení s majetkem školy

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte. Zákonní zástupci po převzetí dítěte od učitelky mateřské školy plně zodpovídají za bezpečnost svého dítěte, pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek. V případě že zjistí jeho poškození, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovníkovi školy.

 

24. Závěrečná ustanovení

Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy.
Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, prostorách mateřské školy na všech místech poskytovaného vzdělávání v šatnách dětí a je k nahlédnutí u ředitelky školy.
Školní řád byl projednán na pedagogické radě  a nabývá účinnosti dne 1.9.2020
Zákonní zástupci budou informování o vydání a obsahu školního řádu v MŠ na schůzkách s rodiči  (doloženo zápisem).
Nabytím účinnosti tohoto školního řádu končí platnost školního řádu vydaného dne 1.9.2014

 

 

V Rožnově p. R.    dne  31. 8. 2020

                                                                                          

 

                                                                                                      Bc. Lenka Pernicová                                                                                                                           ředitelka školy

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyn ředitelky/ředitele školy k provozu školy

Příloha školního řádu č. 1

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky školy v od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID - 19.
Tento pokyn je zpracován na základě metodického pokynu MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19.

 

I. Opatření školy v souvislosti s možným výskytem COVID – 19

 1. Onemocnění dítěte se hlásí pedagogickému zaměstnanci příslušného oddělení.
 2. Onemocnění zaměstnance se hlásí ředitelce MŠ
 3. V případě podezření, že onemocnění má spojitost s COVIDEM – 19 oznámí pedagogický zaměstnanec, resp. /osoba viz b)/ tuto skutečnost neprodleně vedení školy.
 4. Aktuální informace související s COVID – 19 jsou zveřejněny na nástěnce v šatně, na webových stránkách MŠ
 5. Místem izolace pro děti s možnými příznaky COVID -  19 je šatna zaměstnanců (dle pracoviště) Dohled na dítětem zajišťuje učitelka. Dohled a dítě používají ochrannou roušku, následně dojde k informování zákonného zástupce dítěte (s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte.
 6.    U vstupu je umístěná desinfekce rukou, v šatnách MŠ budou rodiče používat roušky (týká se pracoviště Tylovice, Na Zahradách) a budou dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi sebou.
 7. Výlety, školy v přírodě, jiné pobytové akce nebudou školou v I. pololetí školního roku 2020/2021 organizovány.
 8. Aktivity jiných právních subjektů budou povoleny za přísných hygienických podmínek a následně bude provedena dezinfekce prostor, ve kterých uvedené aktivity byly provozovány.
 9.   Děti si během pobytu v MŠ nebudou čistit zuby, po jídle si pouze vypláchnou ústa pitnou vodou.

  

II. Povinnosti pedagogických zaměstnanců

 1. Pedagogičtí zaměstnanci provedou na začátku školního roku aktualizaci (kontrolu) kontaktů na zákonné zástupce (telefonní čísla, e-maily apod.)
 2. Pedagogičtí zaměstnanci provedou na začátku školního roku poučení dětí o zásadách osobní a respirační hygieny.
 3. Pedagogičtí zaměstnanci průběžně kontrolují dodržování zásad osobní respirační hygieny.
 4. Zajistit pravidelné větrání herny/ložnice průběžně podle klimatických podmínek,
 5. Zajistit ve spolupráci s provozními zaměstnanci doplňování dávkovačů mýdla,

 

Distanční vzdělávání

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (např. mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost dětí (s povinným vzděláváním) v mateřské škole.
Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distanční a doporučuje se, pokud to  org. možnosti školy dovolí udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

 • Dětem budou zadávány pracovní úkoly přes webové stránky školy či formou hromadných sms.

 

III. Povinnosti při úklidu

 1. Provádět průběžně kontrolu a doplňování vybavení WC - tekuté mýdlo v dávkovači, papírové ručníky /pokud budou. (v MŠ mohou být i látkové)
 2. Výměna a praní ručníků se provádí 1x týdně
 3. Průběžně vynášet odpadkové koše
 4. Provádět kontrolu a doplňování dávkovače na dezinfekci rukou u hlavního vchodu.
 5. Provádět průběžně, minimálně 2x denně dezinfekci baterií, ovladačů splachování, sedátek na WC.
 6. Provádět průběžně, minimálně 2x denně po přebírání dětí a předávání dětí dezinfekci míst ve společných prostorech škol, kterých se dotýkají osoby (kliky, madla apod.)
 7. Provádět 1 x denně dezinfekci podlah, obkladů, umývadel, mís na WC.
 8. Provádět nejméně 1x denně dezinfekci podlaha ostatních ploch, koberce se vysávají
 9. Vynášet nejméně 1 x denně odpadkové koše
 10. Provádět nejméně 1 x denně úklid a dezinfekci ostatních užívaných prostor
 11. Provádět větrání místností při denním úklidu těchto místností.
 12. Výměna lůžkovin se provádí 1 x za 3 týdny, použité lůžkoviny jsou přenášeny ve vhodných obalech (uzavíratelné, omyvatelné, dezinfikovatelné nebo na jednorázové použití), praní prádla je zajištěno při dostatečných teplotách 60°C s přidáním desinfekce na prádlo.

 

IV. Stravování

a) Při odebírání stravy nebude dětem umožněn samoobslužný výdej (příbory, nápoje, zeleninové bary apod.).

b) Výdej provádí zaměstnanec školy. Při výdeji používá jednorázové rukavice

c) Obědy z neomluvené stravy nebudou až do odvolání vydávány.

 

V. Povinnosti zákonných zástupců

 1. Informovat pedagogického zaměstnance o důvodu absence (viz školní řád)
 2. Zajistit vyzvednutí dítěte ze školy v případě že dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19
 3. V případě příznaků COVID – 19 kontaktovat telefonicky praktického lékaře.
 4. V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (odborného lékaře) potvrzující tuto skutečnost.
 5. Zajistí dítěti náhradní roušku, kterou bude mít dítě neustále k dispozici v šatně ve své skříňce.

 

VI. Omezení vstupu osob do školy.

 1. Do školy nemohou vstoupit osoby (zaměstnanci, žáci, ostatní osoby) s příznaky infekčního onemocnění.
 2. V případě patrných příznaků COVID – 19 při příchodu dítěte nebude umožněn vstup dítěte do školy.

 

 

Dne 31. 8. 2020